สินเชื่อหมุนเวียนธุรกิจ

จะเป็นเจ้าของแผงเล็ก แผงใหญ่ รถเข็น ห้องแถว หรือมีบริษัทเล็กๆ ส่วนตัว ก็สบายใจ หายห่วงได้ เมื่อยามต้องการใช้เงิน เราพร้อมช่วยเหลือคุณให้มีโอกาสได้ต่อยอดทางธุรกิจได้ด้วยตัวคุณเอง

วงเงินสินเชื่อ
วงเงินสูงถึง 150% ของราคาประเมินรถยนต์
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
ตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป
การผ่อนชำระ
  1. ชำระที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
  2. ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป
  3. ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
  4. ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
  5. ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
  6. ชำระทางโทรศัพท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
  7. ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส
  8. ตัดบัญชี ธนาคารทิสโก้, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา
เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ บุคคลธรรมดา นิติบุคคล
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)    
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)    
สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส + ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)    
เอกสารแสดงรายได้ หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า หรือสำเนาใบทะเบียนพาณิชย์    
สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน    
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม    
สำเนาบริคณห์สนธิ และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น    
สำเนาใบ ภพ.20    
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ    
งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี    
เล่มทะเบียนตัวจริง    
สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)    
รถยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ    
หมายเหตุ:

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร