รายชื่อบริษัทที่กลุ่มทิสโก้อาจเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด

* บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่

 • บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
 • บล.ทิสโก้
 • บลจ.ทิสโก้
 • บมจ.ธนาคารทิสโก้
 • บจก.ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น
 • บจก.ทิสโก้ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี
 • บจก.ออล - เวย์ส
 • บจก.ไฮเวย์

**บริษัทนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ ได้แก่

 • บมจ. กรุงเทพประกันภัย 
 • บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) 
 • บมจ. เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) 
 • บมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ 
 • บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย 
 • บมจ. ซิกน่า ประกันภัย 
 • บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) 
 • บมจ. อลิอันซ์ ประกันภัย 
 • บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต 
 • บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต 
 • บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) 
 • บจก. เอไอเอ 
 • บจก. เอไอเอ (ประกันวินาศภัย)

การยกเลิกการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

ท่านสามารถติดต่อยกเลิกการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 0 2080 6000 หรือ 0 2633 6000