สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ


เราพร้อมมอบโอกาสให้คุณมีความสุขหลังเกษียณ กับสินเชื่อข้าราชการบำนาญ ดอกเบี้ยต่ำ-รับเงินทันที* สำหรับท่านที่ต้องการเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

วงเงินสินเชื่อสูงสุด

วงเงินสูงถึง 100%
ของบำเหน็จตกทอด

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ

ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
ของสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ
สูงสุด 360 เดือน

รับเงินไว ภายใน 1 วัน

รับเงินไว ภายใน 1 วันทำการ
หลังทราบผลอนุมัติ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล

  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร