สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

เราพร้อมมอบโอกาสให้คุณมีความสุขหลังเกษียณ สำหรับท่านที่ต้องการเงินทุนสำรองไว้ใช้จ่าย ต้องการเงินทุน การศึกษา สำหรับบุตรหลาน หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
 • วงเงินสูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด
 • ระยะเวลาการให้สินเชื่อ ของสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ สูงสุด 360 เดือน
 • รับเงินไว ภายใน 1 วันทำการ หลังทราบผลอนุมัติ

พิเศษ อัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 3.5% (ปีแรก) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธ.ค. 65

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
 • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี
 • มีความสามารถในการชำระเงินคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้

ตารางผ่อนชำระค่างวด ต่อเดือน*

*ค่างวดที่แสดงคำนวณจากอัตราดอกเบี้ย MRR-2% หรือ เท่ากับ 4.95% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เท่ากับ 6.950% ต่อปี


หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากรายได้และสถานภาพต่าง ๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์