สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
เพื่อหมุนเวียนธุรกิจ SME

เปลี่ยนรถเป็นเงินทุน รถยังมีขับ

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100%  ของราคาประเมินรถ วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 24 - 72 เดือน ให้เหมาะสมกับความต้องการลูกค้า
 • สะดวกสบายด้วยช่องทาง การชำระเงินหลากหลายรูปแบบ ดูช่องทางการชำระเงินทั้งหมด

 

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด
  หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ 
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนางบการเงินฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • สำเนาเอกสารแสดงการชำระภาษี เช่น ภพ.30 ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ, ภ.ง.ด.50 เป็นต้น
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

หมายเหตุ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร
 • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด 

เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 12% - 24% ต่อปี | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว