สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

สมัครสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

 • วงเงินสูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด
 • ระยะเวลาการให้สินเชื่อ ของสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ สูงสุด 360 เดือน
 • รับเงินไว ภายใน 1 วันทำการ หลังทราบผลอนุมัติ

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
 • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี
 • มีความสามารถในการชำระเงินคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้

รายละเอียดดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)  ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เท่ากับ 8.15% ต่อปี

 

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากรายได้และสถานภาพต่าง ๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร