ได้เงินไว ได้ความคุ้มครอง Covid - 19

 • ผลประโยชน์ภาวะโคม่า (Coma) จากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 30,000 บาท
 • ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) : 350 บาท/วัน (สูงสุด 15 วัน)

กรุณากรอกข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เงื่อนไขสินเชื่อ : เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขที่สำคัญของประกันภัย :  ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มี ผลบังคับเป็นครั้งแรก
 

ข้อยกเว้นของประกันภัย

 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด
 2. การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ :

 1. ผลประโยชน์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กลุ่มจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยของผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอายุ 16 - 80 ปี 
 2. ผู้เอาประกันต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือทุพพลภาพ และไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่มีอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิต โรคพิษสุราเรื้อรัง และไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด
 3. ผู้เอาประกันภัยสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
 4. ภาวะโคม่า หมายถึง การสลบ หรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

  4.1 ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ
  4.2 ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง
  4.3 ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจาก วันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug Abuse)

 5. ผู้เอาประกันภัยจะต้องปฎิบัติตามคำสั่งหรือคำแนะนำของรัฐบาลหรือหน่วยงานของราชการที่ได้มีการประกาศหรือมีการเตือนเกี่ยวกับการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 6. รับประกันภัยเฉพาะคนไทย สัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เท่านั้น 
 7. ไม่รับประกันภัยอาชีพนักบิน พนักงานบนเรือหรือเครื่องบิน พนักงานท่าอากาศยาน บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
 8. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • นายหน้าประกันภัย : บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด
 • รับประกันภัยโดย : บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)