สินเชื่อเพิ่มวงเงิน

ทางเลือกที่ดีสำหรับ ลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารทิสโก้

 • รถผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก็กู้ได้
 • ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย จ่ายรวม ค่างวดเดิม
 • รับเงินภายใน 1 วัน* หลังทำสัญญา
 • ปิดโปะได้ ไม่มีค่าปรับ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

กรุณากรอกข้อมูลของคุณในแบบฟอร์มด้านล่าง

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน เดือนล่าสุด
  หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้ ของผู้ขอสินเชื่อ 
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อ
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนางบการเงินฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด
 • สำเนาเอกสารแสดงการชำระภาษี เช่น ภพ.30 ใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50 ทวิ, ภ.ง.ด.50 เป็นต้น
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน  (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาใบ ภพ.20 (ประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม)
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • รถยนต์เพื่อตรวจสภาพ

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 8.9% - 28% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก 

หมายเหตุ

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีที่จดทะเบียนของรถ รวมถึงรายได้และสถานภาพต่างๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร
 • รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด