สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ


เราพร้อมมอบโอกาสให้คุณมีความสุขหลังเกษียณ สำหรับท่านที่ต้องการเงินทุนสำรองไว้ใช้จ่าย ต้องการเงินทุน การศึกษา สำหรับบุตรหลาน หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
 
 • วงเงินสูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด
 • ระยะเวลาการให้สินเชื่อ ของสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ สูงสุด 360 เดือน
 • รับเงินไว ภายใน 1 วันทำการ หลังทราบผลอนุมัติ

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด | กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีสัญชาติไทย และเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำผู้รับบำนาญ
 • อายุผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว ไม่เกิน 90 ปี
 • มีความสามารถในการชำระเงินคืนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)  
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้

รายละเอียดดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 4.5% - 6.15% ต่อปี อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารทิสโก้ เท่ากับ 8.15% ต่อปี (ณ 15 ก.พ. 67) โดยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

 

หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณาจากรายได้และสถานภาพต่าง ๆ ของผู้สมัคร ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของทางธนาคาร

กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจใช้บริการผลิตภัณฑ์