สินเชื่อบำเหน็จตกทอด สุขใจวัยเกษียณ

เราพร้อมมอบโอกาสให้คุณมีความสุขหลังเกษียณ กับสินเชื่อบำเหน็จตกทอด ดอกเบี้ยต่ำ-รับเงินทันที* สำหรับท่านที่ต้องการเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เงินทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน หรือต้องการเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ


วงเงินสินเชื่อ
วงเงินสูงถึง 100% ของบำเหน็จตกทอด
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
สูงสุด 360 เดือน
เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  4. หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
  5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-123-4000