สินเชื่อเพื่อข้าราชการบำนาญ

สินเชื่อสำหรับข้าราชการ ผู้รับบำนาญจากกรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจำหวัด โดยมีหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบที่ต้องการหลังวัยเกษียณ


วงเงินสินเชื่อ
วงเงินสูงถึง 100%
ระยะเวลาการให้สินเชื่อ
สูงสุด 360 เดือน
เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
  1. ​บุคคลธรรมดา
  2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
  4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
  5. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
  6. หนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันกู้เงินตัวจริง
  7. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากที่จะใช้รับเงินกู้